Verklaring van Erfrecht

Een naaste is overleden. Wat nu?

Als iemand tot wie u in een nauwe relatie stond komt te overlijden, krijgt u in korte tijd veel te verwerken. Het overlijden heeft niet alleen emotionele gevolgen, maar u zult helaas ook geconfronteerd worden met een aantal zakelijke beslissingen die genomen moeten worden.

Wanneer u wordt gevraagd om een zogeheten “verklaring van erfrecht” is de tussenkomst van een notaris vereist.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgestelde notariële akte waaruit blijkt wie er is overleden, met wie hij of zij was gehuwd, wie zijn of haar kinderen zijn, of er al dan niet een testament door de overledene is gemaakt, wie de erfgenamen en voor welk deel zij dit zijn, of er een executeur of bewindvoerder is, en al hetgeen wat verder nodig is om te doen blijken dat de in de verklaring genoemde erfgenamen over de nalatenschap mogen beschikken.

Is een verklaring van erfrecht altijd vereist?

Een verklaring van erfrecht is niet wettelijk verplicht. Echter, vrijwel altijd zal de bank u er om vragen bij het beschikken over rekeningen of het wijzigen van papieren die op naam van de overledene staan. Verder is een verklaring van erfrecht doorgaans nodig voor het innen van uitkeringen, verzekeringsgelden en belastingteruggaven ten name van de overledene.

Offerte aanvragen

Het aanvragen van een offerte bij notariskantoor Van den Berg is zeer eenvoudig. U geeft aan welk(e) product(en) u wenst af te nemen en u voert enkele gegevens in. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, ontvangt u, per e-mail, onze offerte.

Wat doet de notaris precies?

De notaris zal uitsluitend op verzoek van de erfgenamen een verklaring van erfrecht afgeven. Hij raadpleegt hiertoe onder andere het Centraal Testamenten Register en de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens. Het kan soms enige tijd duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven. De notaris moet namelijk eerst de erfgenamen informeren omtrent hun rechten en plichten en mogelijkheden, zodat zij weloverwogen kunnen beslissen of zij de nalatenschap willen aanvaarden of verwerpen.

Wie vertegenwoordigt de erfgenamen?

Omdat het hele vermogen van de overledene overgaat op de gezamenlijke erfgenamen zijn zij in beginsel gezamenlijk bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen. Dat kan onpraktisch zijn, omdat voor elke handeling telkens alle handtekeningen van de erfgenamen nodig zijn. Om dit tegen te gaan geven de gezamenlijke erfgenamen vaak volmacht aan één van de erfgenamen of aan een derde partij om de afwikkelingshandelingen te verrichten. De boedelgevolmachtigde, zoals deze persoon wordt genoemd, wordt in de verklaring van erfrecht vermeld.

Kan de verklaring van erfrecht even wachten?

Het is verstandig om kort na het overlijden met de notaris contact op te nemen over de verklaring van erfrecht en de verdere afwikkeling van de nalatenschap. Dit omdat in het nieuwe erfrecht, dat sinds enige tijd van kracht is, korte termijnen gelden voor beslissingen die door de erfgenamen moeten worden genomen.

Moet ik bij de notaris langsgaan?

U hoeft de verklaring van erfrecht niet mede te ondertekenen. U hoeft dus niet op ons kantoor te verschijnen. U ontvangt een verklaring van erfrecht over de post. De verklaring van erfrecht kan echter pas worden afgegeven, nadat de erfgenamen schriftelijk hebben verklaard of zij de nalatenschap al dan niet willen aanvaarden. De handtekening onder zo’n verklaring dient door een notaris te worden gelegaliseerd.

Er zijn hiervoor twee mogelijkheden:

  • óf de erfgenamen gaan hiervoor langs bij een notariskantoor in hun buurt, zodat deze notaris hun handtekening kan legaliseren; mogelijk brengt deze notaris daarvoor wel kosten in rekening!
  • óf de erfgenamen komen hiervoor langs bij ons op kantoor; hier zijn geen kosten aan verbonden!

Welke gegevens heeft de notaris nodig?

Voor het afgeven van de verklaring van erfrecht heeft de notaris de volgende gegevens van u nodig:

  1. een kopie van de akte van overlijden;
  2. een lijst met namen en adressen van de erfgenamen, inclusief contactgegevens als e-mailadressen en telefoonnummers;
  3. een kopie van de (geldige) legitimatiebewijzen (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) van de erfgenamen;
  4. indien aanwezig: een kopie van het trouwboekje;
  5. indien aanwezig: een afschrift van het testament en/of codicil, van de huwelijks voorwaarden of van het samenlevingscontract;
  6. indien van toepassing: aanwijzing van een gevolmachtigde (een gevolmachtigde kan de overige erfgenamen vertegenwoordigen);
  7. een globaal overzicht van de bezittingen en schulden van de overledene (onder meer (spaar) banktegoeden, aandelen en effecten, woning en andere registergoederen, hypotheken, leningen en andere bezittingen en schulden).